ขั้นตอนการจองและเช่า

ขั้นตอนการเช่า

NM CAR RENTALการเช่ารถ ขอให้ลูกค้าระบุวันที่ เวลาที่ต้องการใช้รถ และ วันเวลาที่จะคืนรถเช่า การนับเวลาให้นับเวลาที่รับรถ เช่น รับรถวันที่ 1 มีนาคม 09.00 น. และ คืนรถเช่าในวันที่ 2 มีนาคม 09.00 น.
(ถือว่าเป็นการใช้รถ 1 วัน หากลูกค้าคืนรถช้ากว่ากำหนด จะคิดอัตราค่าเช่าเพิ่มเติมตามที่กำหนด)

หลักฐานในการเช่า
* จะต้องส่งหลักฐานก่อนอย่างนั้น 1 วัน เพื่อนำมาพิจารณาอนุมัติ

เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีบุคคลธรรมดา)
1. สำเนาบัตรประชาชน จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์ *บรรลุนิติภาวะ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
2. สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องเป็นใบขับขี่ประเภทชั่วคราว 5 ปี หรือ ตลอดชีพเท่านั้น)
3. สลิปเงินเดือน *เดือนล่าสุด หรือ ใบรับรองเงินเดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีนักศึกษา)
1. สำเนาบัตรประชาชน(ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา)
2. สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี)
3. ภาพถ่าย capture การลงทะเบียนเรียนเทอมล่าสุด
4. ภาพถ่าย capture ทะเบียนประวัตินักศึกษาล่าสุด

เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีขึ้นลงเครื่องที่สนามบินดอนเมือง หรือสุวรรณภูมิ)
1. สำเนาบัตรประชาชน และแสดงบัตรจริงในวันทำสัญญา
2. สำเนาใบขับขี่ (ต้องนำบัตรจริงมาแสดงในวันทำสัญญา บัตรจะต้องไม่หมดอายุและจะต้องได้รับมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี จะต้องเป็นใบขับขี่ประเภทชั่วคราว 5 ปี หรือ ตลอดชีพเท่านั้น)
3. ตั๋วเครื่องบินขาไป และขากลับ

เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีนิติบุคคล)
1. หนังสือรับรองบริษัท
2. สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20
3. หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธ์บริษัทได้
4. สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันธ์บริษัทได้
5. สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ
6. สำเนาใบขับขี่ของผู้รับมอบอำนาจ

การจองรถล่วงหน้า
หากลูกค้ามีความประสงค์จองรถยนต์ล่วงหน้า ทางร้านคิดค่ามัดจำ 500 บาท โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ดังนี้
ชื่อบัญชี " นายพงศธร พรมศรี "
bank

หลังจากชำระเงินแล้ว รบกวนลูกค้าแจ้งโอนเงินโดยแนบสลิปการโอนได้ที่
E-mail : nmcarrental@hotmail.com
Line ID : 0943422395
โทร. 094-3422395

กรณีเลื่อนวันจองรถ ทางร้านจะไม่คิดค่าใช้จ่าย หรือหักเงินแต่ประการใด
กรณียกเลิกการจอง ก่อนเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนทำสัญญาทางร้านจะโอนเงินกลับไปยังบัญชีที่ลุกค้าต้องการ
กรณียกเลิกการจอง หลังเวลา 48 ชั่วโมง ก่อนทำสัญญาทางร้านจะไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
กรณีคืนรถล่าช้า ต่ำกว่า 3 ชั่วโมง คิด 120฿ / ชั่วโมง , 3-6 ชั่วโมง คิดครึ่งวัน , เกินกว่า 6 ชั่วโมง คิดเป็น 1 วัน